Kamenná predajňa | Po-Pia: 8:00-16:30,Sob: 8:00-12:00 - matkokubko50@gmail.com

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky – matkokubko.sk

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.matkokubko.sk (ďalej aj ako „e-shop“) a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: matkokubko50@gmail.com, telefónne číslo: 0947968486

Adresa pre zasielanie zásielok:  Čierne 1330, 023 13 Čierne

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia “SOI”:
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 2130, fax č. 041/763 21 39.
za@soi.sk

 

Článok I.

Definície

 

 1. Predávajúci je obchodná spoločnosť DAMI FOLK STYLE, s. r. o., Čierne 1330, 023 13 Čierne, Slovenská republika, IČO: 50 366 548, DIČ: 2120313063, IČ DPH: SK2120313063, zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66017/L. Adresa predávajúceho na vrátenie tovaru alebo uplatnenie reklamácie či sťažnosti je: Čierne 1330, 023 13 Čierne.
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu matkokubko.sk.
 3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 5. Tovar tvoria produkty e-shopu na webovom sídle predávajúceho.
 6. Kúpna zmluvaje zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu, a je uzavretá v momente, keď kupujúci obdrží od predávajúceho  potvrdenie objednávky.
 7. Kúpna Cena je finančná čiastka za tovar vrátane ceny za dopravu.
 8. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú hradí kupujúci za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za zabalenie tovaru.
 9. Potraviny sú látky určené na to, aby ich ľudia požívali v nezmenenom, upravenom alebo spracovanom stave na výživové účely; sú hlavnou skupinou požívatín.

Článok II.

Kúpna zmluva

 

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

 1. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na stránke e-shopu a to výberom tovaru kupujúcim. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári objednávky, zvoliť si z možností dodania (dopravy) a zo spôsobov platby za objednaný tovar.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

 

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho je ihneď predávajúcim potvrdené e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, čo však ešte neznamená, že predávajúci objednávku akceptoval a že bola uzatvorené kúpna zmluva.

 

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v týchto prípadoch:
  1. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky , je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  4. Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

 1. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 10 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

 

 1. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky dopravcovi alebo tovar upravil na základe žiadosti kupujúceho.

 

 1. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky, ktorej obsahom je akýkoľvek alkoholický nápoj potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a preberá na seba plnú zodpovednosť za svoje činy.

 

 1. Kúpnu zmluvu je možné meniť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto obchodné podmienky. Táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených kúpnych zmlúv, ale len tých kúpnych zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

 

 1. Informačná povinnosť výrobcu tovaru, ktorým je vyhradený výrobok vo vzťahu ku kupujúcemu ako konečnému používateľovi tovaru je splnená prostredníctvom návodu na použitie. Ak ide o obaly a neobalové tovary, tak informačná povinnosť výrobcu tovaru je splnená poskytnutím informácií priamo na obale alebo na tovare alebo na webovom sídle výrobcu obalov alebo neobalových výrobkov.

Článok III.

Dodacie a platobné podmienky

 

 1. Tovar je predávaný podľa ilustračných fotografií predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.

 

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 10 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, to neplatí, ak sa zmluvné strany dohodli na inej dodacej lehote, alebo, ak bola pri tovare uvedená dlhšia dodacia lehota.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku s tovarom, ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je poškodený alebo tovar nie je kompletný, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a spísať s ním škodový protokol a zároveň to bezodkladne oznámiť predávajúcemu na mail matkokubko50@gmail.com Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou a že za vady v súvislosti s tým vzniknuté nenesie zodpovednosť.

 

 1. Reklamácie poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné zistiť ani pri dôkladnom  prezretí tovaru a jeho obalu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

 

 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

 1. V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a časť z nich nie je na sklade, informujeme kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

 

 

 1. Kupujúcemu sa zasiela faktúra (daňový doklad) spoločne s dodávaným tovarom vrátane návodu v slovenskom jazyku, prípadne iných dokumentov poskytnutých výrobcom k tovaru.

 

 1. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané vrátane DPH, to sa netýka prípadných poplatkov napr. za dopravné, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

 

 1. Spôsoby platieb:
 • Platba na dobierku pre SR,( neplatí pre objednávky do Českej republiky)
 • Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajni (ul. Malá 1132, 022 01 Čadca)
 • Platba prevodom na účet.

 

 1. Platba prevodom na účet: Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme pokyny k úhrade platby. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po záväznej akceptácii objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

 

 1. Tovar je zasielaný dopravcom resp. kuriérskymi službami, ktoré zabezpečuje predávajúci.
 2. Predávajúci ponúka spôsob dopravy prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS. Za dopravné služby si predávajúci účtuje nasledovné sumy:

Doprava kuriér Slovensko:

 • 4,95 eur do 3kg,
 • 5,10 eur do 5 kg,
 • 5,50 eur do 10 kg,
 • 5,70 eur do 15 kg,
 • 6,00 eur do 20 kg,
 • 6,40 eur do 25 kg,
 • 6,80 eur do 30 kg,
 • 7,50 eur do 40 kg.

  Doprava kuriér Česká republika    :

 7,50 eur do 5kg,

 8,50 eur do10kg,

10,50 eur do 20kg

 

Článok IV.

Reklamačný poriadok

 

 1. Reklamačný poriadok sa riadi Občiansky zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“). Účelom reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a opisuje postup kupujúceho, akým spôsobom postupovať pri reklamácii, teda pri uplatňovaní vád tovaru nadobudnutého od Predávajúceho
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona ochrane spotrebiteľa.
 4. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Záručná doba nepotravinárskeho tovaru je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; v opačnom prípade práva na reklamáciu zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (v lehote spotreby alebo minimálnej trvanlivosti).
 7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  1. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
  2. uplynutím záručnej doby tovaru,
  3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  7. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Reklamácia sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby podľa musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
 1. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list alebo nákupný doklad (faktúru).
 1. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje reklamáciu, vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 1. V prípade, že má tovar pri prevzatí kupujúcim vady a ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu nebrániacu v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 3. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 5. Reklamačný formulár tu:

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ je vrátený tovar nekompletný či poškodený, čo i len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Spotrebiteľ zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu pri vrátení tovaru podľa všeobecných zásad o zodpovednosti za škodu v zmysle § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka a zároveň môže predávajúci požadovať po kupujúcom finančnú čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

 

 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy tu: 

 

 1. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomné odstúpenie na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo elektronicky na mailovú adresu predávajúceho: matkokubko50@gmail.com.

 

 1. V odstúpení musia byť uvedené údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle vrátený tovar na adresu sídla predávajúceho: Čierne 1330, 023 13 Čierne, Slovenská republika, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane kompletného príslušenstva. Kupujúci je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného obalu).

 

 1. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade ak objednaný tovar sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný bez viny na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len časť objednávky.

 

 1. Ak predávajúci nemôže naplniť predmet kúpnej zmluvy, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť celkovú cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

 1. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rovnako spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku sa nevzťahuje na kupujúceho – podnikateľa. Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré od kupujúceho vyžaduje, sú dôverné, a budú použité iba v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán (právnym základom spracúvania je tak nevyhnutnosť na (s)plnenie kúpnej zmluvy). To znamená, že predávajúci ako prevádzkovateľ e-shopu musí spracúvať údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu či doručenia, aby mohol splniť záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne (mobilné) číslo, e-mailová adresa a adresa pobytu/doručenia (na účel uzavretia kúpnej zmluvy a dosiahnutie jej účelu) alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim Predávajúcemu.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúcich neposkytuje tretím osobám (okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly) a predávajúci osobné údaje kupujúceho zabezpečuje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Predávajúci chráni poskytnuté údaje kupujúcim pred ich neoprávneným únikom alebo zneužitím.
 6. Zásady ochrany osobných údajov je možné stiahnuť tu:

 

Článok VII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Dohľad nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa pri dištančných zmluvách vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ústredný inšpektorát) so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O.BOX 29. Pre Žilinský kraj je to Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, P.O.BOX B-89.
 2. Spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, je možné riešiť alternatívne v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Alternatívne riešenie sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Návrh alternatívneho riešenia sporu je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ.
 4. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
 5. Bližšie informácie k alternatívnemu riešeniu sporov nájdete na webstránke: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú platné a účinné. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si tieto obchodné podmienky riadne zvážil, ich celý text prečítal a s ich obsahom súhlasí. Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky akokoľvek urobiť neplatnými, neúčinnými voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť ich účel tak, ako ho na začiatku týchto obchodných podmienok predávajúci vážne deklaroval.
 4. Súčasťou obsahu obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na činnosť Predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.04.2023